Regulamin

§ 1. Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, rodzaje i zakres świadczonych usług oraz zasady korzystania i funkcjonowania serwisu generex.pl
2. Niniejszy regulamin stanowi wzorzec umowny w myśl przepisów art. 384 i następnych kodeksu cywilnego.
3. Serwis dostępny za pośrednictwem sieci Internet i strony internetowej https://www.generex.pl, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego, którego zarządcą treści jest CZENZO Marcin Ślęzak.
4. Postanowienia niniejszego Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkownika, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Usługodawcy.
5. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
6. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione w wyżej opisany sposób. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi bezpłatne pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie Regulaminu w każdym czasie.

§ 2. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
Usługodawca – CZENZO Marcin Ślęzak, ul. Marynarska 51/53, 42-280 Częstochowa, NIP: 573-269-29-39
Serwis lub generex.pl – serwis internetowy administrowany przez Usługodawcę, w ramach którego Usługodawca dostarcza platformę internetową pod adresem www.generex.pl.
Użytkownik – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nieposiadający osobowości prawnej mający zdolność prawną, który korzysta z Usług świadczonych przez Serwis.
Regulamin – niniejszy dokument wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dostępny na stronie www.generex.pl/regulamin.
Konto – panel zarządzania Usługami Serwisu, który zostaje przypisany do konkretnego Użytkownika po rejestracji w systemie, dostępny każdorazowo po zalogowaniu do systemu.
Dane Osobowe – zgromadzone w trakcie rejestracji w Serwisie informacje umożliwiające zidentyfikowanie danej osoby fizycznej, przetwarzane przez Serwis w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług, a także w innych celach pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód.
Login – nazwa użytkownika(adres e-mail) umożliwiająca jego identyfikację w serwisie.
Hasło – unikalny kod składający się ze znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji, który zabezpiecza dostęp do Konta.
Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika przy rejestracji do Usług.
Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Ciasteczka – krótkie pliki tekstowe, w których serwery Serwisu Usługodawcy zapisują informacje na dysku twardym komputera, z którego korzysta Użytkownik. Informacje zapisane w pliku „ciasteczek” serwer Serwisu Usługodawcy może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu.
Adres IP – indywidualny numer, który posiada każdy komputer podłączony do sieci komputerowej.
Konsument – osoba fizyczna, która zawiera lub na rzecz której została zawarta umowa o świadczenie usług, w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 3. Postanowienia ogólne

1. Głównym celem działania Serwisu generex.pl jest umożliwienie użytkownikom tworzenia i generowania automatycznego dokumentów. System pozwala na generowania dokumentów na podstawie wcześniej zdefiniowanych szablonów. Szablony dokumentów zostaną uzupełnione o wybrane pola, np [imię], [nazwisko], [NIP], itd. Pola można dowolnie generować - wg potrzeb. System generuje dokumenty na postawie wcześniej utworzonych własnych szablonów. Szablon można dowolnie sformatować i nanieść na niego zmienne, które zostaną automatycznie wypełnione podczas generowania dokumentów. Jednocześnie można wygenerować wiele dokumentów z różnych szablonów.
2. Korzystanie z Serwisu odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
3. Klient ma prawo do zgłaszania zapotrzebowania na nowe funkcjonalności i innych sugestii oraz zgłaszania dostrzeżonych błędów, za pomocą poczty elektronicznej na adres info@generex.pl.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na urządzeniach Użytkowników plików „cookies” w celu ułatwienia nawigacji Użytkownikom oraz poprawnego działania Serwisu.

§ 4. Warunki techniczne

Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

§ 5. Zasady korzystania z Serwisu

1. Korzystanie z serwisu jest dobrowolne.
2. Korzystanie z zasobów Serwisu może być dokonywane wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu w celu prowadzenia działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Usługodawcy.
3. Korzystanie z Usług oferowanych przez Serwis odbywa się w sposób zgodny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu i dobrymi obyczajami, w szczególności osoba korzystająca z Usług Serwisu obowiązana jest do:
nie podejmowania jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz korzystanie z usług Serwisu w sposób uciążliwy dla innych osób,
przekazywania prawdziwych danych osobowych; niedopuszczalne jest tworzenie kont nieistniejących Użytkowników oraz przekazywanie danych osobowych innych osób jako własnych danych osobowych, korzystania z kont innych Użytkowników czy udostępniania własnych kont innym osobom,
przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób,
bieżącej aktualizacji swoich danych udostępnionych w ramach Serwisu, zapoznawania się ze zmianami niniejszego Regulaminu oraz innych regulaminów dotyczących poszczególnych usług Serwisu.

§ 6. Rejestracja Konta w Serwisie

1. Rejestracja konta w serwisie jest dobrowolna.
2. Użytkownik może wybrać jedne z dostępnych pakietów, w tym jedne darmowy pakiet. Każdy z pakietów posiada ograniczenia, lista dostępnych funkcjonalności w ramach danego pakietu opisana jest w dostępnym cenniku na stronie generex.pl.
3. Po wyborze opcji płatnej należy dokonać płatności zgodnie z obowiązującym cennikiem. Płatności należy dokonać poprzez udostępnione szybkie płatności - przelewy24.pl. Konto zostanie automatycznie aktywowane po zaksięgowaniu wpłaty.
4. W celu rejestracji konta Użytkownik, należy:
wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych:
1. imię/nazwa firmy
2. adres e-mail
3. hasło
oświadczyć, poprzez wybranie odpowiedniej opcji widocznej po formularzem rejestracyjnym, iż Użytkownik zapoznał się z regulaminem oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania,
wyrazić poprzez wybranie odpowiedniej opcji widocznej pod formularzem rejestracyjnym zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu korzystania z usług świadczonych przez Serwis,
5. Po założeniu konta w serwisie na wskazany przez Użytkownika adres e-mail zostaje wysłana wiadomość zawierająca link weryfikacyjny.
6. Z chwilą weryfikacji adresu e-mail następuje zawarcie umowy na świadczenie usług przez Serwis.
7. Umowa na świadczenie usług zostaje zawarta na czas nieokreślony. Ważność pakietu określona jest w cenniku.
8. Użytkownik, może w każdej chwili zrezygnować z rejestracji Konta, w trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego w tym celu należy opuścić Serwis, wszelkie podane dane zostaną utracone.
9. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje konto w tym celu powinien wysłać wiadomość z wnioskiem o usunięcie Konta/wypowiedzeniem umowy na świadczenie usług na adres e-mail Usługodawcy.
10. Rejestrując Konto w Serwisie Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy swojego indywidualnego loginu i hasła w Serwisie.
11. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępnienia loginu i hasła osobom trzecim.
12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, za ewentualne szkody wywołane przez osoby trzecie, które korzystają z konta Użytkownika.

§ 7. Usługi świadczone przez Serwis

1. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy usługi płatne i bezpłatne. Usługi bezpłatne są dostępne dla wszystkich użytkowników serwisu, usługi płatne są dostępne dla tych użytkowników, którzy dokonali płatności.
2. W przypadku gdy usługa jest płata Usługodawca informuje o tym Użytkownika za pomocą odpowiedniego komunikatu zamieszczonego przy usłudze.
3. Cena i sposób jej uiszczenia za usługę będą znajdowały się w komunikacie, o którym mowa powyżej.
4. Wszelkie ceny podane przez Usługodawcę są cenami podanymi w złotych polskich zawierają w sobie należne podatki w tym podatek VAT.
6. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia innych płatnych usług, o wprowadzeniu usług Usługodawca będzie niezwłocznie informował Użytkowników Serwisu.

§ 8. Wypowiedzenie umowy prowadzenia Konta

1. Użytkownik ma prawo w każdej chwili wypowiedzieć umowę na świadczenie usług przez Serwis.
2. Wypowiedzenie umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, może nastąpić tylko i wyłącznie za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej Usługodawcy.
3. Usuniecie konta następuje niezwłocznie po otrzymaniu wypowiedzenia przez Usługodawcę.
4. Wypowiedzenie umowy zostanie potwierdzone wiadomością e-mail wysłaną na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
5. Z chwilą wypowiedzenia umowy Usługodawca usunie z serwisu wszelkie dane dotyczące Użytkownika.
6. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną,  w tym  usunąć Konto Użytkownika w następujących przypadkach:
naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu,
powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
7. Usługodawca poinformuje o rozwiązaniu umowy w terminie 3 dni od rozwiązania.
8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika, w tym usunięcia jego Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta wynikającym z naruszenia Regulaminu.

§ 9. Wyłączenie odpowiedzialności

W najszerzej dopuszczalnym przez prawo zakresie Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
za treści i formę materiałów udostępnianych przez Użytkowników za pośrednictwem Usług, naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika lub inną osobę materiałów i informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu,
sposób korzystania z materiałów zamieszczonych przez Użytkowników Serwisu w ramach Serwisu przez inne aniżeli Usługodawca podmioty,
utratę przez Użytkownika danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy,
niedostępność Serwisu z przyczyn leżących po stronie innych aniżeli Użytkownik podmiotów,
przerwy w dostępie do Serwisu, w tym uniemożliwiające korzystanie z Usług, spowodowane koniecznością usunięcia awarii, testowaniem sprzętu i oprogramowania, koniecznością konserwacji,
szkody poniesione przez Użytkowników Serwisu, spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem informacji,
problemy techniczne związane z korzystaniem z Serwisu, powstałe z przyczyn niezależnych od Serwisu, w tym spowodowane działaniem siły wyższej czy nieprawidłowym działaniem sieci Internet.

§ 10. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych użytkowników jest Usługodawca.
2. Podanie przez Użytkowników danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych, o których mowa w §6 ust. 4 jest niezbędne w celu zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz prawidłowego korzystania z usług serwisu.
3. Administrator danych osobowych przetwarza tylko te dane osobowe Użytkowników, które są niezbędne w realizacji celu świadczenia usługi przez Serwis. Dane użytkowników są przetwarzane na podstawie uzyskanych zgód.
4. Administrator zastrzega sobie możliwość do przetwarzania większej ilości danych Użytkowników, oraz na zmianę celu ich przetwarzania pod warunkiem uzyskania odpowiednie zgody ze strony Użytkownika.
5. Administrator oświadcza, iż dane osobowe użytkowników, są przetwarzane zgodnie z prawem, w szczególności zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r., o ochronie danych osobowych.
6. Administrator oświadcza, iż przetwarzając dane osobowe spełnia wszelkie warunki umożliwiające ich bezpieczne przetwarzanie, w szczególności posiada odpowiedni sprzęt i zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem do danych przez os. trzecie.
7. Administrator zapewnia Użytkownikom realizacje praw przysługujących im w myśl ustawy o ochronie danych osobowych w szczególności prawo do wglądu, zmiany a także wniesienia pisemnego i umotywowanego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

§ 11. Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownikom przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji związanej z działalnością serwisu.
2. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu należy zgłaszać na adres e-mail: info@generex.pl.
4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
5. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach. Informacje o sposobie dostępu do www. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

§ 12. Zmiany regulaminu

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Usługodawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Serwisu zmienionego regulaminu.
2. O dokonanej zmianie albo o wprowadzeniu nowego regulaminu Usługodawca zawiadomi Użytkownika, za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej lub inny adres wskazany jako wyłączny adres do korespondencji treść regulaminu lub odnośnik do strony www zawierającej nowy regulamin lub wprowadzane zmiany. Zmiany zostaną oznaczone w jego treści w sposób niebudzący wątpliwości.
3. Użytkownik może w formie pisemnej wyrazić brak akceptacji dla zmienionego Regulaminu, w tym także wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Sprzeciw należy zgłosić w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Brak sprzeciwu w obowiązującym terminie jest tożsamy z akceptacją zmienionego Regulaminu. W razie wątpliwości poczytuje się, iż Użytkownik korzysta z Serwisu. Zawiadomienie o zmianie będzie zawierało informację o terminie zgłoszenia sprzeciwu oraz konsekwencjach braku jego złożenia.

§ 13. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z 29 sierpnia 1997r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1182 ze zm.), ustawy z 18 lipca 2004r ., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu okazało się nie ważne lub miało się okazać nieważne w przyszłości to traci ono moc, z mocy samego prawa nie wpływając przy tym na ważność pozostałych postanowień regulaminu, które w dalszym ciągu wiążą Strony.
3. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszego regulaminu pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem nie będącym Konsumentem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.03.2019.

x
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda